Confort estiuenc

1. Ventilació creuada

Tiger

La volumetria proposada està pensada per facilitar al màxim les possibilitats de la ventilació creuada natural tant a nivell de planta com de secció. Amb aquesta característica no tant sols es refreda la temperatura interior per convecció sinó que es millora la salubritat de l'habitatge.

 

2. Cobertes ventilades

Tiger

Les cobertes planes s'han construït segons el canons del terrat a la catalana, de manera que l'estructura i l'aïllament estan protegits per una cambra ventilada previ paviment flotant. Les cobertes inclinades es composen per una estructura aïllada i a continuació s'hi ha col·locat teules àrabs ventilades de manera que la carrega tèrmica mes gran de la casa mai arriba a escalfar l'interior.

3. Façanes "cavity wall"

Tiger

El sistema estructural de les cases es basa en aixecar les parets de carrega a l'interior , amb un a¨¨llament tèrmic que cobreix tot el volum evitant ponts tèrmics i una segona paret ceràmica que fa propiament de façana.

D'aquesta manera la radiació solar no pot arribar mai a l'interior i la cambra ventilada perimetral crea unes conveccions interiors tot conduint l'aire fred de la façana nord i del fonaments cap als punt més calent tot refredant el volum interior.

4. Ajardinament bioclimatic

Tiger

Les piscines s'han col·locat i dimensionat per tal d'afavorir un refredament de la ventilació natural creuada gràcies a l'evaporació.

Les pèrgoles amb enfiladisses garantiran un bon ombrejament de les façanes mes exposades al sol. En tots els casos que es proposa la vegetació per a ombrejar es fa amb espècies caduques per poder, a l'hivern, recuperar la desitjada radiació solar.

5. Element ombrejador

Tiger

Totes les obertures exposades al sol tenen algun tipus d'elements ombrejador, en alguns casos es resol mitjançant les persianes enrollables de fusta i en altres amb persianes mallorquines de lames fixes. Els diferents porxos completen aquest sistemes de protecció solar. També s'utilitzen elements fixes per aquest propòsit com brencals d'obra de gran fondària amb fusteria per l'interior o formació d'una volta d'escala exterior com a voladís o gelosies ceràmiques ombrejadores.

Confort hivernal

1. Galeria tèrmica

Tiger

Emplaçar una galeria amb la coberta opaca serveix per escalfar la façana durant l'hivern i provocar l'ombra durant l'estiu. Aquest escalfament fa que les parets radiïn calor a l'interior després de la posta del sol . Al mateix temps d'aquesta manera s'eviten les pèrdues de calor per convecció i es crea una temperatura coixí entre l'interior i l'exterior.

 

2. Finestres "brise-soleil"

Tiger

Finestres altes amb lames horitzontals que permeten el pas de la llum a l'hivern i frenen el sol de l'estiu. Amb aquesta tècnica s'obtenen guanys tèrmics directes i durant l'estiu permet un ventilació en secció amb diagonal tot i evitant l'entrada del raigs solars. La fusteria es disposa per l'interior de manera que es plegui en si mateixa sense gaire complexitat.

3. Façanes "cavity wall"

Tiger

El sistema també funciona a l'hivern ja que l'envolvent de l'edifici no entre en contacte directe amb la temperatura exterior i provoca un alentiment de la transmissió tèrmica de la calefacció cap a fora. També es provoca un repartiment dels guanys térmics de la façanes exposades al sol a la resta de les superfícies menys afavorides. Finalment recordar que les perdues per conevcció dels vents hivernals queden reduïdes a la mínima expressió.

4. Distribució d'obertures

Tiger

Disseny de façanes Nord amb poques obertures i de dimensió reduïda per tal de minorar les pèrdues tèrmiques en el front més desfavorit. Disseny de les façanes migdia amb grans obertures captadores de sol i al mateix temps disposar-les de manera que no entrin en carrega tèrmica a l'estiu.

5. Emplaçament i programa

Tiger

Estudi bioclimàtic a l'hora d'ubicar les cases al solar. Prop de la muntanya a Nord per reduir els efectes del vent i amb màxima obertura a migdia per aprofitar les possibilitats de l'energia solar passiva. El programa es distribueix dins el volum de manera que el rebost, el garatge, la sala de màquines, els banys i d'altres peces secundaries facin de coixí tèrmic en vers a les peces de major requeriment de confort.

Instal·lacions d'alta eficiència

1. Calefacció

Tiger

Alhora d'escollir la instal·lació de calefacció s'ha pensat amb el terra radiant, perquè aquest sistema ens permet gaudir de tota una sèrie d'avantatges respecte la instal·lació tradicional de radiadors:

Confort. Es tracta d'una calefacció suau i uniforme repartida per tota la superfície del terra, sense moviment d'aire ni ressecament de la gola.

Estalvi energètic. Al treballar a baixa temperatura, es redueixen les pèrdues calorífiques per les tuberies i per la caldera, augmentant el rendiment d'aquesta última.

Llibertat de moblament. Alhora de dissenyar la distribució dels mobiliaris de les diferents habitacions, no hem de tenir en compte la limitació de cap aparell fixe.

En estàncies concretes de la vivenda, on hi pot haver major intermitència d'utilització, s'hi han instal·lat radiadors tubulars.

El generador de calor instal·lat és una caldera de baixa temperatura a gasoil. Aquesta caldera d'alt rendiment i última tecnologia permet l'aprofitament màxim de l'energia i la menor emissió contaminant possible a l'atmosfera.

2. Enllumenat artificial

Tiger

Totes les peces i les circulacions interiors gaudeixen de ventilació i llum natural. D'aquesta manera l'enllumenat artificial tant sols es fa imprescindible de nit. S'ha dissenyat l'il·luminació general amb fluorescència de reactància electrònica i tubs de color extra càlid. D'aquesta manera s'aconsegueix un baix consum elèctric, una llarga vida dels tubs i no es renuncia a una calidesa de la llum resultant.

3. Piscina de baix consum

Tiger
  • Piscina construïda amb formigó projectat en sec.
  • Acabat exclusiu tipus de terma romana.
  • Accessos a piscina d'obra amb bancada relax.
  • Filtració totalment automatitzada amb filtres d'alt rendiment per a la màxima transparència amb un mínim consum elèctric.
  • Aquest sistema estalvia fins a un 90% d'aigua vers els sistema tradicional, amb una transparència de l'aigua un 28% superior.
  • Funciona amb un 75% menys de productes.
  • Motor d'alta capacitat, amb el major respecte acústic.
  • Il·luminació subaquàtica.
  • Garantia de 10 anys.

4. Xerojardineria

Tiger

L'opció de la xerojardineria va més enllà del baix consum d'aigua. Intentant utilitzar planta autòctona o que sigui de les mateixes característiques o requeriments, aconseguim que les plantes s'habituïn molt més bé a la zona i en el terreny i tinguin un millor impacte en el paisatge actual, per tal tindran un desenvolupament més bo i sa i no seran tan propenses a malalties. Aixó ajuda a no haver d'usar fitosanitaris ni a tenir un gran manteniment del jardí. La poca superfície que hi ha de gespa és en el cantonada de la piscina intentant trencar una mica l'objectiu de jardí actual, de cobrir tota la superfície de gespa i de plantes de grans requeriments híbrics i que necessiten un gran manteniment perqué no estan habituades del tot en el clima. La major part de superfície va coberta de sauló per tal d'evitar males herbes i ajudar en el drenatge del terreny. Els moviments de terra i murs es dissimularan al màxim possible amb plantes tapissants i enfiladisses.

5. Energia solar

Tiger

La instal·lació d'energia solar tèrmica està composta per panells solars d'alt rendiment i un acumulador de doble serpentí de 300 litres, amb la finalitat conjunta de preparar l'aigua calenta sanitària (aigua per a la dutxa, rentar les mans, rentar els plats, etc.).

D'aquesta manera es pot estalviar més del 60% de l'energia que necessitaríem a través dels combustibles convencionals, arribant a cobrir la totalitat de la demanda a l'estiu en condicions normals. Tota aquesta energia entregada a través del sol, es tradueix en protecció del medi ambient reduïnt les emissions contaminades de CO2.

Els panells solars s'han instal·lat en el teulat orientat al sud en la mateixa inclinació que aquest, per tal d'evitar un impacte visual excessiu.

Construcció sostenible

1. Estructura vista

Tiger

Tots els forjats s'han resolt amb l'embigat vist ja sigui amb fusta o prefabricat de formigó. D'aquesta manera s'estalvia en gran mesura les quanties de formigó que una casa similar consumeix. També es permet pensar en el futur reciclatge de les bigues. Al mateix temps el ritme de l'estructura caracteritza els sostres i fa innecessari l'enguixat final, un altre element que facilita el futur reciclatge.

 

2. Volta catalana

Tiger

En casos específics com els garatges i les escales s'ha utilitzat la volta catalana com a estructura. Aquesta tècnica tradicional permet cobrir grans distàncies amb un mínim us de formigó i d'armadures metàliques. També representa una aposta per la construcció vernacular local en arquitectura contemporània i afegeix al producte final valor afegit.

3. L'ús de la calç

Tiger

La calç s'ha utilitzat en diferents tipus d'acabats. Per una part les façanes estan arrebossades amb morters de calç pigmentades. També s'ha utilitzat la pintura de calç amb pigment i marmolina per pintar l'obra vista exterior i els sostres a l'interior. Finalment, en els banys, S'ha col·locat un estucat de calç en les zones humides. L'argumentació de l'ús de la calc en comptes de morters de ciment es pot resumir en tres punts. En primer lloc la calç té un capacitat de transpiració altíssima, en segon una gran elasticitat al llarg del temps i finalment una estabilitat física i cromàtica quasi infinita.

4. Materials poc complexes

Tiger

En general els criteris d'elecció de materials han esta el de la simplicitat per sobre de la complexitat, la baixa tecnologia per sobra de l'alta tecnologia. Amb aquesta filosofia evitem materials d'última generació amb alt graus d'energia incorporada, ens allunyem de materials que passen de moda i garantim una agradable patina d'envelliment dels materials emprats. Paviments ceràmics, paviments hidràulics, marbres naturals, fusta pintada etc...

5. L'ús de la fusta

Tiger

La fusteria exterior, la interior, els porxos i les persianes s'han fet amb fusta per tal de reduir al màxim l'alumini el PVC o d'altres materials de enorme energia incorporada. La pintura utilitzada es a base de porus obert per conservat la capacitat de la fusta per transpirar i evitant aixó l'envelliment accelerat dels diferents elements. Els pocs elements metàl·lics s'han dissenyat amb perfils massissos i amb un vernís mate, d'aquesta manera es garanteix un bon envelliment i un baix consum de manteniment.